معرفی روغن ویر ولک

یکی از راههای کنترل وکاهش خسارت آفاتی مانند شپشکها ،شته ها ، کنه ها ، وتخمهای بعضی آفات و کنترل بعضی از بیماریهای درختان میوه  استفاده از روغن ولک می باشد بطوری که استفاده از این روغن باعث می شود با پوشش سطح بدن حشرات و سطح تخمهای وبستن منافذ تنفسی و حیاتی آنها و گاها جلوگیری از پراکنش اسپورها در بعضی قارچها از خسارت آنها جلوگیری کند
مقدار روغن ولک درنهالها ودرختان جوان که بافت چوبی نرم وجوانه های حساستری دارند بسیار کمتر از درختان مسن وگاها آلوده به آفات وبیماریهای مختلف می باشد . لذا درمقدرا مصرف روغن حتما بایک کارشناس مجرب مشورت فرمائید. مقدرا مصرف توصیه شده روغن ولک زمستانه 1/5 تا 2 لیتر در صد  می باشد.

کارنس:فاصله آخرین سمپاشی تا برداشت محصول 3 تا 4 هفته می باشد.

 


جهت دانلود MSDS محصول فوق کلیک نمائید

 

 

 
4

روغن ویر ولک

زمان و نحوه مصرف روغن ولک ویر

نام محصولنام آفتمقدار و زمان ومصرف
مرکباتکنه قرمز، کنه زرد شرقی، سپردارها، شپشکهای مومی و نرم تنهازمستان 1/5-1 درصد قبل از تورم جوانه ها و بهاره با نظر کارشناس میوه
درختان میوه سردسیریکنه قرمز اروپایی، پسیل گلابی، سپردارها و شپشکهازمستان 2/5-2 درصد قبل از تورم جوانه ها با نظر کارشناس
پستهشپشک واوی، شپشک تنهزمستان 1/5-1 درصد قبل از تورم جوانه ها با نظر کارشناس
خرماشپشک سفید خرما، شپشک شفاف خرماپیش بهاره و بهاره در قالب مبارزه 1/5-1 درصد و با نظر کارشناس
چایشپشک آرد آلود، کنه پا کوتاه قرمز و شپشک سیاهزمستان 1-0.5 درصد مخلوط با یکی از سموم فسفره با نظر کارشناس
زیتونسپردار بنفشپیش بهاره 2-1/5 درصد با نظر کارشناس
درختان غیر مثمر و گیاهی زینشپشک سفید تاغپیش بهاره 1 درصد همراه با یکی از سموم فسفره و با نظر کارشناس

موارد کاربرد روغن ویر ولک

•    برای سمپاشی تابستانی بر ضد شپشک آردآلود ؛ سپردارها و شته ها
•    برای سمپاشی زمستانی بر ضد شپشکهای گیاهی؛ کنه های گیاهان ؛ تخم عده ای از حشرات و بعضی از لاروهای زمستانی
•    بر ضد انگلهای خارجی مانند کک ؛ شپش و کنه
•    به عنوان حامل و حلال حشره کشها
•    جهت مخلوط کردن با امولسیون بعضی از حشره کشها مانند ترکیبات فسفره به منظور بالا بردن اثر حشره کشی آنها

شرایط نگهداری محصول روغن ویر ولک

این محصول در محل های سرپوشیده به صورت درب بسته و در دمای معمولی، حداقل به مدت یکسال قابل نگهداری می باشد.

بسته بندی محصول روغن ویر ولک

این محصول در گالن های 20 لیتری، 4 لیتری و 1 لیتری طوسی رنگ بسته بندی و با واحد شمارش کیلوگرم توزیع می گردد.

در صورت سفارش بسته بندی تغییر می گردد.

rasa-tank